ඌව පළාත් මාර්ග සංවර්ධන, නිවාස, ජලසම්පාදන, වතු යටිතල පහසුකම් සහ සමූපකාර කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය,
දෙවන මහළ,
අංක 301,
ආර්.එච්. ගුණවර්ධන මාවත,
බදුල්ල

    කාර්යාලය        +94 (0) 55 222 4113
    ෆැක්ස්              +94 (0) 55 222 4112
    විද්‍යුත් ලිපිනය    uvaministryroad@gmail.com

+94 (0)71 831 0922

uvaministryroad@gmail.com

සහකාර ලේකම්

+94 (0)71 222 4200

swlwathukara@gmail.com

071 – 421 4258

milandissanayake399@gmail.com

+94 (0)71 674 5733