අප අමතන්න

ඌව පළාත් මාර්ග සංවර්ධන නිවාස, ජල සම්පාදන, වතුයටිතල පහසුකම්, සමූපකාර සහ ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ආර්.එච්.ගුණවර්ධන මාවත
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 222 4113
ෆැක්ස්: +94 (0)55 222 4112
විද්‍යුත් තැපෑල : uvaministryroad@gmail.com


ආර්.එම්.එස්.ඩී.රත්නායක මහත්මිය
අමාත්‍යාංශ ලේකම්
දුරකථනය +94 (0)55 222 4113
ෆැක්ස් +94 (0)55 222 4112
විද්‍යුත් තැපෑල uvaministryroad@gmail.com
 

 

Name Designation
Telephone
Fax
E-mail
එච්.එම්.ජීවන්ත හේරත් මහතා සහකාර ලේකම් I      
සී අද්දරවත්ත මහතා සහකාර ලේකම් II      
ඩබ්.වී.පී.නන්දපාල මහතා ගණකාධිකාරී      
එස්.ඩබ්.එල්.වතුකාර මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම්)
 
 
 
ඊ.පී.ඒ.ශ්‍රියාකාන්ති මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරී
 
 
 

Contact us

10 + 14 =