ඌව පළාත් ආපදා දුරකථන නාමාවලිය 2022

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාත්‍රාන්තික සමාජවාදී ජන රජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - ඌව පළාත් සභා මාර්ග (IV (අ) වැනි කොටස - අංක 1856/40 (2014.04.03)

Provincial Road Gazette (Tamil) 1856/40 (2014.04.03)

Provincial Road Gazette (English) 1856/40 (2014.04.03)

   
   
   
   

 

Other Useful Downloads


Local Language Initiative Download
Sinhala & Tamil Fonts Download
Win Zip Download